bg.jpg

ความรู้เบื้องต้น COVID-19

เกณฑ์ผ่าน 80% หลังจากทำข้อสอบผ่านระบบจะส่งเกียรติบัตรให้อัตโนมัติ ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตรเป็นไฟล์ PDF

แหล่งเรียนรู้

วิธีการทำแบบทดสอบ/ขอรับรอง

 

กิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ