Boy Holding Books
Blue.png

MISSIONS

POLICY

  • วางโครงสร้างและระบบสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเสนอนโยบายให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผลักดันนโยบายทางการศึกษาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันระดับนานาชาติในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน

 

SUPPORT

  • เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ฯลฯ

  • สร้างพื้นที่ ระบบ และเว็บไซต์ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา