for STUDENT

 
ร่วมออกแบบนโยบายทางการศึกษา

Out-Circle Educational Network ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้แรงขับเคลื่อนของเยาวชน ไปได้ไกลและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษา

แม้ว่าจะเป็นนักเรียน ก็สามารถเป็นผู้นำเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ในบทบาทที่แตกต่าง เหมาะกับตัวเอง และสร้างโอกาสให้กับอนาคตของการศึกษาและตนเองได้ ผ่านการเป็นผู้นำในรูปแบบต่าง ๆ ที่สามารถทำได้

กิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและมีส่วนร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย Out-Circle Educational Network และภาคี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เกียรติบัตร/ใบรับรอง/ผลประโยชน์

เพื่อเป็นการขอบคุณและรับรองว่าทุกการมีส่วนร่วมของคุณ จะไม่เสียประโยชน์ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา สังคม และประเทศชาติ เราจึงมีนโยบายที่จะตอบแทนการมีส่วนร่วมทุกครั้งที่คุณอยู่กับเรา

สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ

Out-Circle Educational Network ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการพัฒนาการศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้แรงขับเคลื่อนของเยาวชน ไปได้ไกลและสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

รู้จักเรา

เป็นองค์กรที่พัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในเชิงโครงสร้าง และนโยบาย ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนตลอดการดำเนินการ และการนำเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการแก้ไขภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการติดตามผล และผลลัพธ์มีความยั่งยืน