Chalkboard Drawings
Blue.png

ABOUT US

เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา

Out-Circle Educational Network

STORY

เรื่องราว

   Out-Circle Educational Network เดิมเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการในเครือข่ายของ Uncommon International Group ชื่อโครงการว่า Uncommon Education เริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการผลักดันนโยบายทางการศึกษาตามแนวทางของ Uncommon International Group ในขณะนั้น

  จากนั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งและประธาน Uncommon International Group (ในขณะนั้น) ได้ลงนามตามมติผู้บริหารของ Uncommon International Group เพื่อถอดถอน Uncommon Education ออกจากการเป็นโครงการในเครือของ UNG

  และในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร มีความเห็นสมควรที่จะนำ Uncommon Education กลับมาดำเนินการต่อ ภายใต้การก่อตั้งและดูและของตนเองหลังจากลาออกจากการเป็นประธานสูงสุดของ Uncommon International Group จึงได้เริมดำเนินการการเปลี่ยนชื่อเป็น Out-Circle Educational Network หรือ OCC และเริ่มปรับโครงสร้างเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และก่อตั้งอย่างเป็นทางการ (แต่ยังไม่จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

 

VISIONS

วิศัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำสูงในระดับชาติและนานาชาติ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในเชิงโครงสร้าง และนโยบาย ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนตลอดการดำเนินการ และการนำเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการแก้ไขภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการติดตามผล และผลลัพธ์มีความยั่งยืน"

MISSIONS

ภารกิจ

POLICY

  • วางโครงสร้างและระบบสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเสนอนโยบายให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผลักดันนโยบายทางการศึกษาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันระดับนานาชาติในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน

 

SUPPORT

  • เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ฯลฯ

  • สร้างพื้นที่ ระบบ และเว็บไซต์ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

PURPOSES

วัตถุประสงค์

  • ผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบายทางการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาการศึกษาและสังคม

  • เปิดพื้นที่ทางความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อผลักดันประเด็นปัญหาสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง

  • ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพในระดับสากล

  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด