Reading a Book

   UT-CIRCLE

logo.png
EDUCATIONAL NETWORK, Since 2020.

ACTIVITIES

ค่าย/ค่ายออนไลน์ ทั้งมีและไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร

อาสาออนไลน์มากมาย ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร

กิจกรรมสัมนาพัฒนาการศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย มีเกียรติบัตร

มีส่วนร่วมกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการพัฒนาการศึกษาและองค์กร

TOP POLICY DISCUSSION for TODAY
หนังสือเรียนที่มีการตีตราผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDS

TOP 1

TEXTBOOK

หนังสือเรียนที่มีการตีตราผู้อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDS

ร่วมแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกับการตีตรา PLHIV, PLAids ที่ไม่เหมาะสม เพื่อรายงานต่อองค์กรสหประชาชาติ

SUPPORT and HELP CENTER

 

ศูนย์สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการศึกษา

BLOGS

MOVE the EDUCATION FORWARD

ส่วนดำเนินการเพื่อการขับเคลื่อน และผลักดันนโยบายทางการศึกษา ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืน

EDUCATIONAL HELPER for EVERYONE

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อปกป้อง และสร้างความปลอดภัย ฯลฯ ให้การศึกษาเป็นพื้นที่สบายใจและปลอดภัยเพื่อทุกคน

OPPORTUNITY for PEOPLE to MOVE

ดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้กับคนในสังคม เยาวชน และผู้ที่มีความสนใจ

OUT-CIRCLE REPRESENTATIVE

FACING to SOLVE the PROBLEMS

กลุ่มตัวแทน และผู้นำจาก Out-Circle Educational Network เพื่อผลักดันเป้าหมายของเครือข่าย และการดำเนินการให้ลุล่วงและประสบความสำเร็จ

1.jpg

เกี่ยวกับ

Out-Circle Educational Network หรือ OCC เป็นเครือข่ายทางการศึกษาที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนา ขับเคลื่อน และส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษาเชิงนโยบายอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่แปลดใหม่ และมาจากการเปิดพื้นที่ Brainstorm จากทุกภาคส่วน

วิศัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่มีความเป็นผู้นำสูงในระดับชาติและนานาชาติ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไทยในเชิงโครงสร้าง และนโยบาย ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและเยาวชนตลอดการดำเนินการ และการนำเสนอนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการแก้ไขภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการติดตามผล และผลลัพธ์มีความยั่งยืน"

2.jpg

  Out-Circle Educational Network เดิมเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการในเครือข่ายของ Uncommon International Group ชื่อโครงการว่า Uncommon Education เริ่มดำเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่มีวัตถุประสงค์ในการทำจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการผลักดันนโยบายทางการศึกษาตามแนวทางของ Uncommon International Group ในขณะนั้น

  จากนั้น วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งและประธาน Uncommon International Group (ในขณะนั้น) ได้ลงนามตามมติผู้บริหารของ Uncommon International Group เพื่อถอดถอน Uncommon Education ออกจากการเป็นโครงการในเครือของ UNG

  และในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร มีความเห็นสมควรที่จะนำ Uncommon Education กลับมาดำเนินการต่อ ภายใต้การก่อตั้งและดูและของตนเองหลังจากลาออกจากการเป็นประธานสูงสุดของ Uncommon International Group จึงได้เริมดำเนินการการเปลี่ยนชื่อเป็น Out-Circle Educational Network หรือ OCC และเริ่มปรับโครงสร้างเครือข่ายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และก่อตั้งอย่างเป็นทางการ (แต่ยังไม่จดทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

3.jpg

POLICY

  • วางโครงสร้างและระบบสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนำเสนอนโยบายให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ผลักดันนโยบายทางการศึกษาที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้เท่าทันระดับนานาชาติในระยะเวลาอันรวดเร็ว และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืน

 

SUPPORT

  • เปิดพื้นที่รับฟังปัญหาทางการศึกษา ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน ฯลฯ

  • สร้างพื้นที่ ระบบ และเว็บไซต์ที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา